نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر

معرفی و بررسی کتاب نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر

نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل می‌دهند کتابی در زمینه اقتصاد رفتاری کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر، یا نیروهای پنهانی که به تصمیمات ما شکل می دهند، در زمینه اقتصاد رفتاری نگاشته شده است. دن آریلی اقتصاددان رفتاری دانشگاه MIT با تعدادی آزمایش های روشنگرانه و اغلب شگفت انگیز بر این تصور عمومی که ما […]

خداشناسی از ابراهیم تا کنون

معرفی و بررسی کتاب خداشناسی از ابراهیم تا کتون

خداشناسی از ابراهیم تا کنون خداشناسی در دین یهود، مسیحیت و اسلام ما هرگز خدایی نمی بینیم مگر نامی شخص وار را، که در هر یک از ما جلوه و وجودی مشخص یافته است. پس فهم ما از خدای شخصی مان به ناگزیر رنگ سنت دینی ای را که در آن به دنیا آمده ایم […]

معمای زندانی

معرفی و بررسی کتاب معمای زندانی

نظریه بازی معرفی کتاب معمای زندانی نظریه بازی جان فون نویمان و قضیه بمب اتمی فرض کنید یک دانشمند دیوانه شما و عزیزترین فرد زندگیتان را گروگان گرفته و در دو اتاق مجزا زندانی تان کرده است. دانشمند دیوانه برای شما یک بازی ترتیب داده است. به هر کدام تان یک بمب وصل کرده و […]

تکامل آگاهی

معرفی و بررسی کتاب تکامل آگاهی

تکامل آگاهی از دن‌کیشوت تا فاوست مطالعه زندگی بشر در طول تاریخ نشان می دهد که هموار تکامل آگاهی درانسان‌ها سه مرحله داشته است. آگاهی اولیه یا ساده،آگاهی پیشرفته یا مدرن و سرانجام آگاهی روشنگر و یا فراآگاهی. بگذارید این سه سطح را با یک مثال شرح دهیم: انسانی که در آگاهی اولیه به سر می برد، یا […]